Stadgar - Republiken Elfdals-Åsen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Stadgar

Företag i Åsen > Auvin, Ekonomisk förening

Stadgar för Auvin, ekonomisk förening.    

FIRMA, SÄTE och ÄNDAMÅL.

§ 1. Föreningens styrelse har sitt säte i Älvdalens kommun.
Föreningens syfte är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att verka för utveckling och turism i Åsen. Medlemmarna deltar i verksamheten som intressenter och entreprenörer.
Föreningen skall avsätta medel till fond för att säkra drift, underhåll och utveckling av föreningens tillgångar.

INSATS

§ 2. lnsats.

Varje medlem skall delta med minst en andel. Priset per andel uppgår till 500:- (Femhundra kronor)
lnsatsen betalas kontant, eller genom egen arbetsinsats med 10 timmar per andel.

§ 3. Förlagsinsats

Inga förlagsinsatser är tillåtna i föreningen.

§ 4. Avgifter

Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift av högst 250:- (tvåhundrafemtio kronor) kan debiteras medlemmarna..

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 5. Inträde och medlemskap

Medlemskap kan förvärvas av fysiska och juridiska personer som har intresse av utveckling av Åsen och som
kan förväntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligen till styrelsen.

Medlem erhåller vid inträdet medlemsbevis, samt årligen ett saldobesked.

Medlemskap kan beviljas den som tecknat sig för och betalat andel samt den som förvärvat den från
annan.

§ 6. Överlåtelse av andel mm.

Den som överlåtit sin andel eller inte uppfyller kraven på medlemskap i § 5 ska skriftligen anmäla
detta till föreningen.

Om medlems andel har övergått på grund av bodelning, gåva, arv eller testamente äger förvärvaren
inträda som medlem i den tidigare medlemmens ställe om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i § 5.
Samma rätt tillkommer medlems dödsbo.

§ 7. Utträde

Den som överlåtit sin andel eller inte längre uppfyller kraven på medlemskap skall anses ha utträtt ur
föreningen.

§ 8. Återbetalning av medlemsinsatsen

Återbetalning av medlemsinsatsen ska ske med samma belopp som den inbetalda insatsen.
Återbetalning av insats förvärvad genom eget arbete kan ske tidigast 5 år efter att insatsen eller del av denna registrerats i föreningen.
I övrigt gäller vad som står i Iagen om ekonomiska föreningar.

§ 9. Medlems skyldigheter
Medlem skall ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar.

§ 10. Uteslutning av medlem
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller som missbrukar sitt medlemskap, kan
uteslutas av styrelsen.


§ 11. Föreningens organ

Föreningens organ är:
1. Föreningsstämman
2. Föreningsstämmans valberedning
3. Föreningsstyrelsen
4. Revisorerna

§ 12. Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer senast sex månader
efter räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman, sekreterare och två protokollsjusterare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen.
7. Framläggande av revisionsberättelsen. ·
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens Iedamöter.
10. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om återbetalning av medlemsinsatser enl. § 8.
12. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden.
13. I stadgeenlig ordning väckta motioner.
14. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen.
15. Fastställande av antalet Iedamöter i styrelsen enl. § 17.
16. Val av ordförande och Iedamöter i styrelsen enl. § 17.
17. Val av revisorer och suppleanter enl. § 21.
18. Val av valberedning enl. § 16.
19. Övriga frågor.

§ 13. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas, om styrelsen, en revisor eller en minoritet av minst 1/10 av samtliga medlemmar begär det.
Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål föreningsstämman skall hållas. Inom 14 dagar från
det att sådan begäran inkommit, skall styrelsen utfärda kallelse.

§ 14. Kallelser och andra meddelanden till föreningsstämma

Kallelsen till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

KaIIeIse till extra föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före
stämman.

I kallelsen skall anges tid och plats for stämman, vilket ärende som skall förekomma på stämman och
Iämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftligt meddelande till varje medlem. Om styrelsen anser
Iämpligt, kan andra meddelanden än kallelser i stället tillkännages genom föreningens hemsida,
annons eIIer anslag.

§ 15. Övriga deltagare vid föreningsstämma

Styrelsens Iedamöter samt revisorerna har rätt att närvara vid föreningsstämma.
Styrelseledamot samt revisor som inte är medlem i föreningen har yttranderätt och förslagsrätt men
inte rösträtt.

§ 16. Valberedning

Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med tre Iedamöter varav en är sammankallande.
Valberedning utses för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma har hållits.

Valberedningen skall föreslå kandidater, som den anser Iämpliga med hänsyn till uppdragens art.
Föreningsstämmans valberedning skaII Iämna förslag på antalet Iedamöter i styrelsen. Den skall
beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt.


STYRELSEN

§ 17. Styrelsens ledamöter.

Styrelsen består av 7 Iedamöter, som väljs av ordinarie eller konstituerande föreningsstämma.

Stämman utser ordförande bland styrelsens Iedamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsför med minst 4 samtidigt närvarande styrelseledamöter.
Ledamöterna utses för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstamma hållits under andra
räkenskapsåret efter valet (två års mandattid) Halva styrelsen väljs varje år. För ledamöter som avgår
under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma

Styrelseledamot får inte vara omyndig eller i konkurs.

§ 18. Sammantraden och protokoll

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och minst 4 närvarande.
Styrelsens protokoll skall justeras av ordföranden och ytterligare en Iedamot. Protokollen skall förvaras i nummerordning på betryggande sätt.


§ 19. Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter.

§ 20. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser inom stämmans val av styrelseledamöter..

§ 21. Revisorerna

För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie stämman
inom eller utom föreningen en (1) revisor samt en suppleant. Revisorn och suppleanten väljs för tiden
fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter det år valet
skedde (två års mandattid).

Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. Revisor får inte vara omyndig eller i
konkurs. Vid valet skall bestämmelserna om jäv för revisorer i föreningslagen 8 kap. 7 § beaktas.

§ 22. Revisionen

Revisorerna skall verkställa revisionen enligt god revisionssed i enlighet med föreningslagens
revisionsföreskrifter. Revisionen skall vara verkställd och berättelse avgiven före utgången av mars
månad.

Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsens, eller enskild styrelseledamots, förvaltning, skall
den som anmärkningen riktas mot, beredas tillfälle att yttra sig. Vederbörande skall avge skriftlig
förklaring över anmärkningen till den stämma, där revisorernas anmärkning presenteras för
medlemmarna.

RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH ÅRSREDOVISNING

§ 23. Räkenskapsavslutning

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. Vid räkenskapsavslutning skall tillgångar och skulder
värderas enligt god revisionssed.

Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari.

Styrelsen skall senast 15 mars, dock minst en månad före ordinarie föreningsstämma, avlämna sin
årsredovisning till revisorerna.

MOTIONER OCH ÖVRIGA FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN MEDLEM

§ 24. Motioner

Medlem som viII ha ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall Iämna en skriftlig motion till
styrelsen senast den 31 januari. Motionen skall vara egenhändigt undertecknad av motionären som
också skall ange sitt medlemsnummer och sin adress.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 25. Beslut vid föreningens stämmor

Stämmans beslut utgörs av den mening, som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida
inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val anses den
vald, som har fått de flesta rösterna. Vid Iika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden eller val genom
Iottning. Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten omröstning om någon så begär.

§ 26. Ekonomiskt ansvar

För föreningens förpliktelser ansvarar medlem endast med betald insats samt förfallet men ännu ej
betalt insatsbelopp.

§ 27. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker enligt föreningslagens bestämmelser om stadgeändring.

§ 28. Vinstfördelningsgrunder

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till
Reservfonden, enligt föreningsstämmans beslut, utgå som medlemsåterbäring enligt 10 kap 3 §
Lagen om ekonomiska föreningar.

§ 29. Föreningens upplösning

Föreningen skall träda i Iikvidation
- om Iikvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen.

Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, skall av överskottet, medlemsinsatsema
återbetalas till medlemmarna, All återbetalning sker med Iika inbördes rätt mellan medlemmarna i
proportion till deras insatser vid tidpunkten för Iikvidationsbeslutet.

§30. ÖVRIGT.

I övrigt gäller Iagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ovan kallad föreningslagen.


Stadgarna godkänns av samtliga (2010-06-20) undertecknade medlemmar:


……………………………………………………..   ……………………………………………………..
Olle Berglund            Anders Bergman


…………………………………………………….   ……………………………………………………..
Kjell Eriksson            Tord Nilsson


..………………………………………………….   …………………………………………………….
.Bo Rytter            Sune Rytter


…………………………………………………….
Ove Röngård

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn