Knutsstugan - Republiken Elfdals-Åsen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Knutsstugan

Sevärdheter

Knutsstugan
och dess historia i sammanfattning


Utdrag ur Elfdalens Hembygdsförenings (EH) protokoll mm.

23 dec 1933 Väcktes förslag om bevarande av byggnader och husgeråd av stort kulturhistoriskt värde.

27 dec 1936 I skrivelse från Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund begärs uppgifter om sådana byggnader inför en skrivelse till K.Maj.t om skydd för sådana byggnader på landsbygden.
EH föreslår fäbodställena Hedbodarna och Svartberg, Akustugu i Rälldalen samt Knutsstugan och
Sprittgården i Åsen.

18 apr 1962 Jordägande socknemännen har genom köp förvärvat alla till Knutsgården hörande skogs och jordbruksfastigheter samt byggnader inkl. Knutsstugan.

15 nov 1962 Diskussion om att köpa Knutsstugan av dess ägare Bertil Brand i Morkarlby för 2.000:-. Ansökan till Åsens samfällighetsförvaltning om ett anslag på 2.000:- för köpet.

21 nov 1962 Landsantikvarien föreslår placering vid kyrkan samt att småskolan rivs.

16 sep 1963 EH begär hos Älvdalens sockens Jordägarenämnd att få disponera tomten vid kyrkan

20 sep 1963 Trädgårdsarkitekt Rodil Stintzing skickar förslag till situationsplan över ”Åsens kapell och Hembygdsgård” tillsammans med en kostnadsberäkning som slutar på 16.200:-

28 feb 1964 Älvdalens Jordägarnämnd beslutar att överlämna tomten till Åsens Samfällighetsförvaltning som gåva.

I en odaterad skrivelse från EH till Kyrkorådet i Älvdalen finns uppgifter om Knutsstugan:
Knutsstugan i sitt nuvarande skick torde kunna dateras till 1824
Har fungerat som ”Fjärdingsmanna- och gästgivargård med skjutsstation”

4 apr 1966 I en skrivelse till ”Konungen” begärs 32.000:- för flyttning och restaurering. I skrivelsen nämns Knutsstugan som ”en 1700-talsbyggnad i timmer”. (Andra uppgifter anger mitten av 1700-talet)

6 jun 1967 Begär EH hos Kungl. Domänstyrelsen om en gåva om 10m3 sk skog på rot att användas vid restaureringen. Där nämns också att Knutsstugan fick sitt nuvarande utseende vid en om- och tillbyggnad på 1820-talet. En av uppgifterna för skjutsstationen var att bl.a. ”uppbära den stadgade vägavgiften”. Vägtullar är således inget nytt påfund.
En liknande begäran om 10m3 sk skog på rot är också skickad till Jordägarnämnden i Älvdalen.

?sep 1967 R. Stintzing föreslår den nuvarande placeringen av Knutsstugan liksom placeringen av kapellets uthus.

28 sep 1967 Kyrkoherde Aronsson relaterar utdrag ur kyrkorådets sammanträde och menar att de kulturvårdande myndigheterna inta varit informerade om den ändring av Knutsstugans placering som skett på tomten.

Detta tillbakavisas av såväl EH som Åsens Samfällighetsstyrelse i olika protokoll och skrivelser.
Problemet syns vara att kyrkorådet inte fått inflytande och att avståndet mellan kapellet och Knutsstugan blivit kortare än i det ursprungliga förslaget.
Ett antal skrivelser i ärendet utväxlades mellan olika instanser.

12 maj 1969 Byggnadskontoret meddelar att Knutsstugan kan färdigställas på nuvarande plats.

10 sep 1974 Älvdalens Jordägarnämnd övertar äganderätt och ansvar för Knutsstugan mot kvittning av Hembygdsföreningens låneskuld till socknemännen på nominellt 15.000:-

Knutsstugan ägs således av Älvdalens Jordägare medan tomten ägs av Åsens Samfällighetsförening.

Sammanställt av Sune R. 2007-06-18

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn